Anna Rosołowska

Od kilku lat zajmuję się Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Przeciwpożarową w firmach o różnej specyfice (produkcyjnej, budowlanej, usługowo – handlowej itd.). Zagadnienia z dziedziny BHP i PPOŻ. są moją pasją, dlatego w dalszym ciągu rozwijam się jako Specjalista ds. BHP i Inspektor PPOŻ. biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, oraz należąc do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Ponadto w 2016 roku ukończyłam Szkolenie Inspektora Ochrony ppoż. oraz Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2010 roku ukończyłam Studia podyplomowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Systemach Człowiek – Środowisko oraz Szkolenie Inspektora Ochrony ppoż.; w 2007 roku ukończyłam Studia dzienne, na kierunku Ochrona Środowiska.

 

 

Jakie są korzyści ze zlecenia obsługi firmie zewnętrznej?

 

Ściśle współpracuje z biurem rachunkowym oraz kadrowo-płacowym. Co wiąże się z tym, że w jednym miejscu zostawiasz zlecenie i z jednego miejsca odbierasz dokumenty. To więcej czasu na inne sprawy związane z prowadzeniem firmy.

Profesjonalni wpółpracownicy

Zatrudnienie zewnętrznego eksperta to mniejsze wydatki, niż w przypadku stworzenia takiego stanowiska wewnątrz firmy.

Obniżenie kosztów

To ja jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie najnowszych informacji i monitorowanie zmian w tym zakresie. Stale podnoszę poziom swojej wiedzy, by konkretnie i treściwie przekazywać najważniejsze zagadnienia.

Stały dostęp do aktualnych informacji

Dzięki zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Twoja firma będzie postrzegana jako bezpieczna, dbająca o zdrowie pracowników, a więc godna zaufania.

Nowoczesna, przyjazna firma.

BHP

Obsługa BHP

 • sporządzanie dokumentacji bhp
  – ocen ryzyka
  – analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przynajmniej raz w roku
  – programów szkoleń
  – zarządzeń, regulaminów
  – instrukcji stanowisk, obsługi urządzeń/maszyn
  – protokołów powypadkowych |(uczestnictwo w oględzinach, sporządzanie protokołu powypadkowego, pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, druku do Głównego Urzędu Statystycznego)
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • sporządzanie skierowań lekarskich i ścisła współpraca z lekarzem medycyny pracy
 • kontrola terminów zaświadczeń lekarskich; szkoleń; przeglądów urządzeń, maszyn,
 • uczestnictwo i doradztwo w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego
 • nadzór/kontrola nad warunkami pracy
 • stała współpraca z firmami
 • nadzór nad zakupem i przydziałem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy , urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników

Szkolenia BHP

Szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla:
• pracodawców i innych osób kierujące pracownikami w szczególności kierowników, mistrzów, brygadzistów;
• pracowników inżynieryjno – technicznych;
• pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
• pracowników administracyjno – biurowych.

Szkolenie BHP wstępne
Szkolenie wstępne BHP jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie wstępne BHP obejmuje:
• instruktaż ogólny
• instruktaż stanowiskowy

Szkolenie BHP okresowe
Tego typu szkolenie prowadzone są w celu aktualizacji i uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.
• co najmniej raz na 1 rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący prace szczególnie niebezpieczne;
• co najmniej raz na 3 lata, jednak nie później niż w ciągu 12 m-cy od zatrudnienia – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących prac szczególnie niebezpiecznych;
• co najmniej raz na 5 lat, jednak nie później niż w ciągu 6 m-cy od zatrudnienia  – pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami;
• co najmniej raz na 6 lat – jednak nie później niż w ciągu 12 m-cy od zatrudnienia –  pracownicy administracyjno-biurowi.

PPOŻ

Obsługa PPOŻ

 • doradztwo techniczne z zakresu ochrony ppoż.
 • oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa i ewakuacji
 • opracowanie dokumentacji ppoż. dla budynków
 • przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • stały kontakt z serwisem sprzętu gaśniczego (przeglądy techniczne, remonty)
 •  stały kontakt z firmą zajmującą się pomiarami parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • uczestnictwo i doradztwo w kontrolach Państwowej Straży Pożarnej
 • szkolenia ppoż

Kontakt

 

Adres Ogrodowa 21,
98-300 Wieluń

 

Numer Telefonu 782 144 836
Wyślij wiadomość